• mô hình nhà trường
  Mô hình do giáo viên tự làm
 • Từ một góc nhìn
 • Khai mạc giải điền kinh cấp huyện
  Đồng chí P Trưởng phòng phát biểu khai mạc
 • ĐẠI HỘI CHI BỘ
  Đồng chí bí thư chi bộ thông qua báo cáo chính trị
 • ĐẠI HỘI CHI BỘ
  Đồng chí bí thư đảng bộ phát biểu chỉ đạo đại hội
 • ảnh hoạt động
  Sở GD kiểm tra
 • Trường học thân thiện
  vườn hoa
 • văn nghệ
  tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội TDTT xã Đồng Hóa
 • Chuyên đề
  Đồng chí Hiệu trưởng phát biểu khai mạc
 • LỄ THÀNH LẬP CLB TT - TRƯỜNG THCS ĐỒNG HÓA
  Thầy giáo Mai Xuân Hường Hiệu trưởng nhà trường chụp ảnh lưu niệm trong lễ thành lập.
 • Học sinh trường THCS Đồng Hóa
  Hình ảnh đẹp trong buổi thể dục giữa giờ của học sinh THCS Đồng Hóa
 • Hoạt động 8/3
  Thi đấu bóng chuyền nữ chào mừng 8/3/2013
 • Sơ kết năm học 2013 - 2014
  Thầy giáo Hiệu Trưởng Mai Xuân Hường tặng giấy khen cho những em đạt thành tích cao trong năm học
 • Lễ Khai Mạc Cầu Lông Cụm
  Đồng chí Mai Xuân Hường trưởng BTC phát biểu trong buổi khai mạc
 • Khai Giảng Năm Học 2014 - 2015
  Thầy giáo Hiệu trưởng Mai Xuân Hường trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.
 • Đại Hội Liên Đội
  Ban Chỉ Huy Liên Đội Trường THCS Đồng Hóa NĂm Học 2014 - 2015
 • Khai Giảng Năm Học 2014 - 2015
  Bác Lê Thanh Hải Phó Bí Thư Thường Trực xã Đồng Hóa Tặng Hoa Chúc Mừng Nhà Trường.
 • Khai Giảng Năm Học 2014-2015
  BGH nhà trường cùng các đại biểu tham dự khai giảng.
 • Khai Giảng Năm Học 2014-2015
  Lễ Chào Cờ Khai Giảng Năm Học mới
 • Khai Giảng Năm Học 2014-2015
  Thầy Giáo Hiệu Trưởng và Bác Lê Thanh Hải Phó Bí Thư Thường Trực Xẫ Đồng Hóa Ủng Hộ HS Nghèo Có Nguy Cơ Bỏ Học.
 • Khai Giảng Năm Học 2014-2015
  Hội đồng Sư Phạm Nhà Trường Cùng Các Quý Vị Đại Biểu.
 • KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 - 2016
  Ngày 05 tháng 9 cùng với cả nước Trường THCS Đồng Hóa tổ chức khai giảng trong không khí nô nức, phấn khởi của thầy và trò
 • KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 - 2016
  Đồng chí Bí thư Đảng bộ Xã tặng hoa
 • KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015 - 2016
  Đồng chí trưởng ban dân vận Huyện ủy tặng hoa


Tập san trường THCS Đồng Hóa

Ngày đăng: 02-04-2013
Đọc: 4619 lượt

LỜI TỰA

 

Thực tiễn giáo dục nước ta đã khẳng định vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, chăm lo phát huy những tiềm năng của dân tộc của công tác giáo dục. Từ đó, ngành giáo dục giấy lên phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” sôi nổi, sâu rộng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nhân lực cho đất nước.

Thời gian cũng sẽ nối tiếp đi qua, nhưng những năm tháng lịch sử giữ nước và dựng nước sẽ không bao giờ quên được những con người cầm súng và càng không thể quên những con người cầm bút trên chặng đường gian nan ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trường kì, gian khổ, để giành thắng lợi vẻ vang dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng trên mảnh đất huyện Tuyên nói chung và xã Đồng Hoá - một xã thuộc miền núi còn nghèo khó nói riêng. Và càng không thể quên thế hệ thầy cô - những người đầy tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục xã nhà. Đã qua những năm tháng ấy. Đã qua rồi những chặng đường gian nan vất vả, thiếu thồn đủ bề, trường THCS Đồng Hoá hôm nay đã và đang từng bước khởi sắc, trở thành một trong những trường tâm điểm của huyện về các phong trào dạy và học cũng như xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Kỉ niệm ngày đơn vị được công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2012, với sự cống hiến không nhỏ của các bậc thầy cô, sự chung sức của đàn anh đàn chị  lớp trước cho thế hệ học sinh được tìm hiểu về cội nguồn thấm nhuần về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”, một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tập san kỉ niệm ngày trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia là tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất, những lời tri ân mà các CB – GV – NV  và bao thế hệ học sinh đã gửi gắm sẽ giúp quý vị hiểu hơn, cảm thông và trân trọng hơn những nổ lực mà tập thể thầy và trò trường THCS Đồng Hóa đã chung tay gắng sức xây dựng trơng suốt những năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng, tình cảm, trái tim nhân hậu của tất cả quý vị, quý thầy cô và các thế hệ học sinh, những người luôn quan tâm và đóng góp xây dựng nhà trường vững mạnh đi lên. Với bề dày thành tích, Trường THCS Đồng Hóa sẽ mãi vững bước đi lên, xứng đáng là điểm sáng của giáo dục huyện nhà, xứng đáng với niềm tin yêu của cacs cấp lãnh đạo và nhân dân xã Đồng Hóa.

 

Ban biên tập

 


Tr­êng thcs ®ång hãa

tÝch cùc trong x©y dùng tr­êng chuÈn quèc gia

GÇn 19 n¨m x©y dùng, tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn, kÓ tõ ngµy t¸ch tr­êng n¨m 1990, mÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng víi sù næ lùc  kh«ng ngõng cña tËp thÓ c¸n bé, gi¸o viªn tr­êng THCS §ång Hãa ®· chuyÓn m×nh râ rÖt trong x©y dùng m«i tr­êng häc tèt c¶ vÒ tinh thÇn còng nh­ vËt chÊt, phÊn ®Êu ®¹t tr­êng chuÈn Quèc gia.

Rêi gi¶ng ®­êng ®¹i häc, t«i sím ®­îc vinh dù ®øng vµo hµng ngò nhµ gi¸o vµ còng ®· ®i qua kh«ng Ýt tr­êng, nh­ng thùc sù ®Ó l¹i trong t«i nh÷ng Ên t­îng s©u s¾c tr­íc hÕt ph¶i nãi ®Õn tr­êng THCS §ång Hãa n»m c¹nh mét nh¸nh cña con s«ng Gianh, mét d¶i ®Êt hÑp vµ c»n cçi, chØ toµn ®åi víi nói ®¸ v«i, hÖ thèng giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n do cã nhiÒu khe, s«ng, suèi  ¶nh h­ëng kh«ng Ýt ®Õn viÖc ®i ®Õn tr­êng häc tËp cña c¸c em häc sinh. Tr­êng ®­îc thµnh lËp n¨m 1967 cã tªn lµ tr­êng CÊp I vµ CÊp II §ång Hãa. N¨m 1990 ®­îc sù nhÊt trÝ cña UBND huyÖn Tuyªn Hãa, tr­êng t¸ch riªng vµ lÊy tªn tr­êng CÊp II §ång Hãa. T«i vÉn nhí nh­ in ngµy ®Çu tiªn ®Õn nhËn c«ng t¸c t«i ph¶i léi bé 2 c©y sè ®­êng bïn lót tËn gÇn ®Õn ®Çu gèi míi ®Õn ®­îc. Ng«i tr­êng  víi 2 d·y nhµ cÊp 4 ®· qu¸ cò, mét d·y 6 phßng häc ®­îc x©y tõ  n¨m 76 vÉn nÒn ®Êt, trêi m­a th× bÈn, trêi n¾ng th× bôi, nhÊt lµ khi cã c¬n giã thæi, bôc gi¶ng kh«ng cã, b¶ng còng chØ lµ tÊm v¸n ®ãng trªn bÖ gç chªnh vªnh. S©n tr­êng gå ghÒ bëi nh÷ng gß ®Êt ®¸ kh«ng b»ng ph¼ng, ®¸ voi mÑ, voi con n»m ngæn ngang.

Trong 3 n¨m, thêi gian kh«ng Ýt nh­ng còng kh«ng ph¶i nhiÒu, nh­ng tr­íc m¾t t«i giê ®©y kh«ng cßn lµ mét ng«i tr­êng thiÕu thèn vÒ mäi mÆt nh­ nh÷ng ngµy ®Çu t«i ®Õn c«ng t¸c. Thay vµo ®ã lµ sù ®Çu t­ CSVC ®¸ng ghi nhËn cña mét tr­êng miÒn nói: hai d·y nhµ tÇng khang trang v÷ng ch·i mäc lªn trªn nÒn ®Êt ®¸ c»n cçi. Phßng häc ®­îc trang bÞ nh÷ng bé bµn ghÕ ®óng quy c¸ch, b¶ng chèng lãa, hÖ thèng chiÕu s¸ng, hÖ thèng qu¹t m¸t… ®¸p øng ®­îc m« h×nh häc 2 buæi/ ngµy. Con ®­êng ®Êt vµo tr­êng ngµy nµo nay ®· ®­îc ®æ bª t«ng s¹ch ®Ñp. Hµng rµo c©y tre ®­îc thay b»ng t­êng x©y. K× c«ng nhÊt vÉn lµ c«ng tr×nh c¶i t¹o mÆt b»ng khu«n viªn tr­êng bëi  ph¶i ®µo c¶ mét n¨m trêi míi hoµn thµnh do nhiÒu ®¸ t¶ng, ®Êt sái. Khu«n viªn tr­êng tuy kh«ng réng nh­ng l¹i g©y ®­îc nhiÒu Ên t­îng cho nh÷ng ai ®· tõng ®Õn hoÆc lÇn ®Çu tiªn ®Õn tr­êng nµy víi c¸c bån hoa, c©y c¶nh. §­îc häc trong m«i tr­êng cã kh«ng khÝ trong lµnh, tho¸ng ®·ng, s¹ch sÏ, cã th­ viÖn ®äc s¸ch, cã s©n ch¬i m¸t, b»ng ph¼ng, cã phßng thùc hµnh chøc n¨ng,… lµ niÒm h¹nh phóc cña c¸c em, h¬n thÕ n÷a cßn lµ niÒm tù hµo rÊt lín víi sù gãp søc cña chÝnh c¸c em g©y dùng nªn. Ch­a dõng l¹i ë ®ã, hiÖn nay tr­êng ®ang triÓn khai x©y dùng thªm c¸c phßng chøc n¨ng, më réng khu«n viªn xanh s¹ch ®Ñp lý t­ëng, lµ niÒm mong ­íc cña  nhiÒu tr­êng häc trªn ®Þa bµn huyÖn nhµ.

Song song víi viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, nhµ tr­êng ®· rÊt quan t©m ®Õn chÊt l­îng ®µo t¹o gi¸o viªn. H»ng n¨m, tr­êng ®Òu cã kÕ ho¹ch cho gi¸o viªn ®i ®µo t¹o  §¹i häc víi nh÷ng chÕ ®é ­u ®·i tèt nhÊt nh»m t¹o m«i tr­êng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng. HiÖn nay, sè gi¸o viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc cña tr­êng 7/21, vµ sè gi¸o viªn ®ang ®i häc ®¹i häc lµ 05. Tr­êng cã ®éi ngò gi¸o viªn nhiÒu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y lµ gi¸o viªn giái cña huyÖn vµ tØnh, t©m huyÕt, hÕt  lßng víi nghÒ. VÊn ®Ò n©ng cao  chÊt l­îng GD lu«n ®­îc tËp thÓ s­ ph¹m nhµ tr­êng ®Æt lªn hµng ®Çu; b»ng nhiÒu h×nh thøc, biÖn ph¸p nh­: Thèng nhÊt ®iÒu chØnh néi dung häc tËp cña häc sinh trong mçi bµi häc; thêi l­îng d¹y häc ph¶i ®¶m b¶o viÖc häc cho häc sinh cã hiÖu qu¶ thùc sù; ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, ®a d¹ng hãa c¸c biÖn ph¸p, h×nh thøc tæ chøc gi¶ng d¹y th«ng qua c¸c Héi nghÞ chuyªn ®Ò ®æi míi, thao gi¶ng rót kinh nghiÖm trong tæ,  trong nhµ tr­êng, ®ång thêi t×m nh÷ng nguyªn nh©n cßn h¹n chÕ chÊt l­îng ®Ó cïng nhau t×m gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Nhµ tr­êng kh«ng chØ chó träng viÖc gi÷ v÷ng nÒ nÕp, kû luËt häc ®­êng mµ cßn t×m b­íc ®ét ph¸ tõ  øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y. Cïng víi viÖc ®Çu t­ tr­êng líp, tr­êng ®· chñ ®éng phæ cËp ngo¹i ng÷ tin häc cho gi¸o viªn vµ häc sinh. Gi¶ng d¹y tin häc cho tÊt c¶ c¸c khèi líp, thùc hiÖn ®Çy ®ñ ch­¬ng tr×nh theo quy ®Þnh cña Bé GD&§T, Së GD&§T ®­a tin häc vµo gi¶ng d¹y d­íi h×nh thøc nghÒ, hoÆc m«n tù chän. Tr­êng cã m¸y kÕt nèi Internetphôc vô cho d¹y häc. GÇn 80% gi¸o viªn trong tr­êng ®Òu cã m¸y tÝnh phôc vô cho c«ng viÖc nghiªn cøu, truy cËp th«ng tin, so¹n gi¶ng. Tõ phong trµo phæ cËp tin häc, tr×nh ®é tin häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh ngµy cµng ®­îc n©ng cao.

§èi víi häc sinh, duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng PCGD THCS ®óng ®é tuæi. N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh, thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y, nh÷ng néi quy cña häc sinh còng nh­ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt nh­ ATGT, c¸ch phßng chèng c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm dÔ l©y lan, n©ng cao kÕt qu¶ vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc lªn gÇn 70% häc sinh h¹nh kiÓm tèt, tû lÖ h¹nh kiÓm trung b×nh thÊp, kh«ng cã häc sinh h¹nh kiÓm yÕu kÐm. Tõ thùc tÕ vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, t×nh h×nh chÊt l­îng d¹y häc cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, tû lÖ häc sinh häc lùc kh¸ giái trªn 33%; 98% häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh THCS. Ngoµi chÊt l­îng d¹y vµ häc, tr­êng cßn chó träng viÖc gi¸o dôc gi¸o viªn còng nh­ häc sinh lu«n t×m hiÓu, häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng cña B¸c; tæ chøc thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” th«ng qua c¸c viÖc lµm thiÕt thùc võa bµi b¶n nh­ng còng kh«ng kÐm phÇn linh ho¹t vµ s¸ng t¹o. Nhµ tr­êng cïng víi häc sinh tÝch cùc tham gia, c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, h­ëng øng tÝch cùc cac ho¹t ®éng tõ thiÖn nh­ lÔ ph¸t ®éng “Quü v× häc sinh cã nguy c¬ bá häc”…,  lµm thay ®æi c¶nh quan cña tr­êng ngµy cµng xanh, s¹ch, ®Ñp.  Tæ chøc s­u tÇm tranh ¶nh vÒ B¸c, thi rung chu«ng vµng vÒ Hå ChÝ Minh trong tiÕn tr×nh lÞch sö d©n téc. NhËn ch¨m sãc c¸c c«ng tr×nh ®µi t­ëng niÖm, di tÝch §¶ng bé tØnh t¹i hang §¹i Hßa; trång vµ lµm míi c©y xanh trong khu«n viªn tr­êng häc; tæ chøc c¸c trß ch¬i d©n gian th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t 15 phót gi÷a giê hoÆc trong c¸c ngµy lÔ; gi¸o dôc vÒ rÌn luyÖn søc kháe th«ng qua giê häc thÓ dôc vµ tæ chøc phong trµo TDTT vµo c¸c ngµy lÔ trong n¨m. C¸c cuéc vËn ®éng lín triÓn khai cã hiÖu qu¶ t¹o sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, n©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn, häc sinh, cha mÑ häc sinh trong viÖc phèi hîp gi¸o dôc con em cña m×nh. Tuy chiÕm vÞ trÝ cßn khiªm tèn trong hÖ thèng gi¸o dôc cña huyÖn, nh­ng tr­êng ®· gãp phÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ cho gi¸o dôc, t¨ng thªm ®iÒu kiÖn häc tËp cña con em huyÖn nhµ.

H«m nay ®Õn víi tr­êng THCS §ång Hãa, mäi ng­êi kh«ng khái ngì ngµng tr­íc c¶nh t­îng mét ng«i tr­êng ë x· miÒn nói l¹i khang trang, ®Ñp ®Ï ®Õn thÕ. Sù tån t¹i cña nã gièng nh­ mét minh chøng thuyÕt phôc cho sù quan t©m ch¨m lo sù nghiÖp gi¸o dôc cña cÊp ñy ®¶ng, chÝnh quyÒn x·, sù quyÕt t©m ®ång lßng cña nh©n d©n cña toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn vµ häc sinh n¬i ®©y. B­íc vµo n¨m häc 2009-2010 víi chñ ®Ò: “§æi míi qu¶n lý, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc”, mÆc dï ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc míi nh­ng tr­êng THCS  §ång Hãa ®· ®Æt ra môc tiªu phÊn ®Êu vµ nhiÖm vô rÊt cô thÓ cho m×nh. Trong nh÷ng nhiÖm vô Êy, cã mét nhiÖm vô quan träng ®· ®­îc nhµ tr­êng x¸c ®Þnh, ®ã lµ: TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” g¾n liÒn víi phong trµo x©y dùng tr­êng häc ®¹t chuÈn Quèc gia. §ã sÏ lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¹o m«i tr­êng häc tËp tèt nhÊt cho häc sinh, nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn cña tr­êng, ®Ó tõ ®ã t¹o ra nguån nh©n lùc ®¸p øng viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, x©y dùng quª h­¬ng Tuyªn Hãa v¨n minh giµu ®Ñp h¬n.

 

§ång Hãa 04/10/2009.

T¸c gi¶

NguyÔn ThÞ TiÓu Ph­îng

VÌ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

(Kính gửi thầy Mai Xuân Hường)

Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, bao nhiêu vất vả lo toan trong những năm tháng cực khổ của đất nước, có những tấm lòng vẫn luôn lo nghĩ cho thế hệ tương lai mà quên đi những ưu tư, vất vả mệt nhọc trong cuộc sống, có những con người vẫn miệt mài vì sự nghiệp trồng người Thầy giáo Mai Xuân Hường- HT-BTCB trường THCS Đồng Hoá là một tấm gương tiêu biểu như thế.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất huyện Tuyên, một huyện miền núi với địa hình ruộng ít đồi nhiều, đất đai cằn cỗi, khiến cho cuộc sống vô cùng vất vả khổ cực thời kì đất nước vừa mới giải phóng lại càng khó khăn cực khổ hơn, nhưng vẫn không làm nhụt chí của những lớp người làm nhiệm vụ “ươm mầm” như thầy. Sau 3 năm học sư phạm thầy đã thực sự đứng vào hàng ngũ nhà giáo năm 1977. Chưa được bao lâu, theo lời kêu gọi tổng động viên yêu nước năm 1979-1980, mặc dù chính phủ không huy động giáo viên tham gia chiến tranh biên giới Tây Bắc, song vì đất nước thân yêu thầy lên đường với lý tưởng cao cả cùng 142 người, trong đó chỉ có 2 đảng viên, thầy và một đồng chí nữa. Quảng thời gian đi lính, thầy luôn là một người lính gương mẫu, có những đóng góp tích cực: từng làm cán bộ khung trung đoàn 811, Sư 342, QK4, từng là học viên trường sĩ quan Chính trị Quân sự(đóng tại thị xã Bắc Ninh). Lên đường vì nghĩa cử cao cả và cũng hoàn thành xuất sắc trở về tiếp bước sự nghiệp cao cả: sự nghiệp trồng người. Trong thời kì đất nước vừa mới giải phóng, cuộc sống đầy những lo toan và cực kì thiếu thốn, gian khổ, cái thời mỗi tháng 13 cân gạo, có khi cắt 4 cân, có khi cả tháng bị cắt chỉ mì hột, khoai sắn tự tăng gia sản xuất nhưng đất cũng không có, nhiều lúc lên lớp đói lã người, có đồng nghiệp đã ngất vì đói. Quả thật bám trụ với nghề giáo lúc này là cả một tình yêu không nhỏ. Thế hệ thầy vẫn say sưa với nghề, phong trào dạy học không vì vậy mà mất đi những cuộc “đấu trí”, thảo luận thật sôi nổi làm thế nào để dạy hay, dạy tốt sau những tiết thực tập, thao giảng. Cái khó khăn gian khổ ấy đã qua, trước thực tại vốn dĩ cũng chưa phải là đầy đủ nhưng thầy vẫn không quên mà tấm lòng ấy, dường như càng được bồi đắp thêm lòng yêu trò, yêu nghề. Ba mươi hai năm trong nghề và gần 25 năm làm hiệu trưởng, thầy đã có những đóng góp không nhỏ cho giáo dục huyện nhà, luôn được học trò ngưỡng mộ, đồng nghiệp tin yêu. Và chúng tôi may mắn ngay từ đầu mới chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa nghề giáo đã được sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy. Ban đầu tôi cũng như các bạn mới về trường tôi hết sức lo sợ khi các bác trên huyện cười bảo đấy là “cái lò luyện thép”. Vâng, nhưng cũng từ chính “cái lò” ấy, cái nơi mà chúng tôi tập tễnh bước vào nghề đã luyện cho chúng tôi trưởng thành hơn lên về mọi mặt. Gõ đầu trẻ đã 9 năm, tôi đã đi qua 5 trường và được làm việc với thầy 6 năm, quả thật may mắn. Sáu năm, tôi hiểu về thầy để rồi hiểu sâu sắc hơn về cái nghề cầm phấn. Thầy khuyên chúng tôi hãy xem xét công việc dạy học đúng như bản chất của nó, hãy quan sát khách quan hơn, ít cảm tính có định kiến hơn. Phải nhiệt “tình hơn”. Hai tiếng ngỡ giản đơn nhưng sao mà khó. Bởi tự bao giờ người ta tập cái cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và chúng tôi cũng đã từng như vậy. Chúng tôi mắc một nhược điểm chung của người mới ra trường là “chúi mũi” vào lí thuyết, thiếu gắn bó với thế giới xung quanh, còn thầy luôn đề cao tính thực tiễn, biết kết hợp lí thuyết và thực hành, lôi cuốn được học sinh vào bài học thông qua thực tiễn và cuộc sống ngay trong bài giảng. Thầy nhắc nhở quan tâm đến mọi mặt của người dạy…rằng đôi khi phải biết khao khát làm nhựa sống, đôi khi phải cháy bỏng nhiệt huyết trong từng lời giảng để trò yêu thêm môn học của mình. Quan điểm của thầy học trò không phải là ly nước chỉ đỗ vào cho đầy, mà phải biết khơi gợi nguồn sáng, thắp sáng ý thức học của các em. Muốn làm được điều đó phải thực sự có tâm huyết, phải yêu nghề để rồi cải tiến cách giảng dạy khơi gợi cảm xúc của học sinh. Thầy chính là chất “xúc tác” cho những nổ lực của giáo viên, những ai đã và đang được làm việc với thầy không bao giờ bằng lòng với những cái gì mình đã đạt được, sẵn có nhưng đã thành hôm qua. Nhờ thầy mà lớp trẻ như chúng tôi biết nhìn bằng đôi mắt của mình, biết sáng tạo, biết vươn lên, hoà nhập với nghề, hiểu cuộc sống hơn. Thầy đã làm tròn vai trò của một người “dẫn đường” chúng tôi càng tự thấy hơn trách nhiệm của mình là phải biến thành những hành động cụ thể. Những bộ môn vốn thường buồn chán và lạc lõng trở nên thú vị và cuốn hút. Những nỗ lực để vượt lên lối mòn của tư duy… May mắn cho chúng tôi được lớn lên trong quản lí của thầy.

Là một lãnh đạo kiến thức rộng, đầy kinh nghiệm, hết lòng tâm huyết  với nghề. Thầy không bao giờ thoả mãn với thành tích đã đạt được. Luôn đặt cho mình những nhiệm vụ mới, có chiến lược phát triển lâu dài,  sáng tạo và luôn nâng cao yêu cầu đối với công tác của mình. Không chờ chỉ thị của cấp trên, thầy luôn tìm ra nhiệm vụ và động viên tất cả, là cái gương làm việc nhiệt tình không mệt mỏi. Trong công việc cũng như cuộc sống, thầy là người biết suy xét, am hiểu, sâu sắc. Từng là một người lính hơn ai hết thầy tôn trọng kỉ luật nên xây dựng được tập thể kỉ luật. Xây dựng và duy trì nề nếp làm việc hợp lí. Thầy chững chạc trong tác phong, thận trọng trong giao nhiệm cụ cũng như cách giải quyết nhiệm vụ, trung thực không ngại kiểm điểm, luôn có tinh thần phê và tự phê, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của quần chúng, càng khó khăn thầy càng tỏ ra nghị lực, tự tin. Trước những vấn đề phức tạp thầy giải quyết một cách nhẹ nhàng. Với cấp dưới, giao công việc đúng người, không giao việc một cách quá sức mà bố trí cho họ vừa phải và duy trì nhịp độ khẩn trương đứng mức một cách thường xuyên. Công bằng khách quan, phải đòi hỏi mỗi người như nhau và đánh giá họ trước hết theo kết quả công tác. Biết tổ chức kiểm tra giám sát. Đồng tình và chia sẻ tâm huyết của giáo viên, kịp thời ghi nhận thành tích của mọi người, động viên họ làm tốt hơn nữa. Thầy luôn cởi mở, tin tưởng đồng nghiệp, khoan dung nhưng không dễ dãi, đòi hỏi cao ở mọi người nhưng làm một cách tế nhị và luôn được mọi người ủng hộ. Quả thật sống với thầy là một cơ hội học tập tốt cho chúng tôi, bởi từ cách nghĩ cách làm đều thật sự tâm huyết với nghề.

Đến với ngôi trường mà chúng tôi đang làm việc hôm nay - trường THCS Đồng Hoá đã thực sự thay đổi bởi nhờ có những tấm lòng tâm huyết của những con người yêu nghề, đặc biệt là thầy. Chỉ 4 năm kể từ khi thầy về làm hiệu trưởng, ngôi trường đã thật sự thay đổi về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến khuôn viên, từ đội ngũ giáo viên đến chất lượng dạy học ngày càng cải thiện rõ rệt. Từ một ngôi trường cấp bốn được xây từ những năm 70 với nền đất, bảng gỗ, giờ đây đã hai dãy nhà tầng khang trang, đẹp đẽ. Khuôn viên trường trở nên cuốn hút học sinh cũng như được mọi người ngợi khen. Chất lượng dạy và học ngày càng tiến bộ rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước. Cũng chính nhờ sự lãnh đạo  tận tình của thầy cũng như những nổ lực của toàn thể hội đồng sư phạm mà năm học vừa qua trường đạt danh hiệu trường Tiên tiến, Công đoàn vững, Chi đoàn, Liên đội đều đạt vững mạnh xuất sắc. Trong “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường được xếp loại xuất sắc và là đơn vị văn hoá của huyện nhà năm 2010. Về phía Đảng bộ cũng tặng khen là Chi bộ vững mạnh xuất sắc. Tất cả những gì đã đạt được là những nổ lực không nhỏ của toàn thể hội đồng nhà trường, đặc biệt là người “dẫn đường” như thầy. Tuy chiếm vị trí còn khiêm tốn trong hệ thống giáo dục của huyện, nhưng trường đã góp phần tăng cường đầu tư cho giáo dục, tăng thêm điều kiện học tập của con em xã Đồng Hoá nói riêng và huyện nhà nói chung. Có thể nói trong thời kì phát triển và hội nhập của đất nước ta hiện nay ngành giáo dục luôn giữ vai trò nòng cốt: đào tạo nhiều tri thức lao động có tay nghề, có kĩ năng, có bản lĩnh hoài bão, biết cống hiến vì Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Để làm được điều đó chúng tôi thiết nghĩ cần có những người lãnh đạo sáng suốt, có tâm huyết, cần có những con người như thầy.

Cho dù hôm nay - ngày mai, mỗi chúng tôi có thể đã thành đạt về một phương diện nào đó, có những địa vị nào đó trong xã hội, song dù bất cứ nơi nào, trong sâu thẳm tâm hồn vẫn sáng chói những tấm gương sáng về về sự nghiệp cao cả - vinh quang của nhà giáo: sự nghiệp trồng người. Những hoài niệm đẹp đẽ, thiêng liêng nhất về hình ảnh thầy đã từng dạy dỗ, dìu dắt trong mỗi chặng đường vẫn theo chúng tôi đi suốt cuộc đời.

 

 

Tuyên Hoá, 2/10/2101

Tác giả

Nguyễn Thị Tiểu Phượng

 

 

BÀI GIẢNG SÁNG NAY

 

Biết nói gì trên lớp sáng nay,

Trong bài giảng “Ông đồ” - một cuộc đời bất hạnh

Gió cứ mãi thổi ngược chiều trang sách

Như lật giở hoài qúa khứ một nỗi đau…

***

Ông đồ - một thời sĩ tử,

Lều chõng xôn xao,

Một bóng đèn khuya nuôi chí lớn,

Mộng công danh, bia đá, bảng vàng!

Nhưng lịch sử sang trang,

Thời gian ‘‘trắng’’ hằn lên từng sợi tóc,

Nét bút nghiên bán chữ thánh hiền,

Mua chút niềm vui gắng gượng mỗi xuân sang…

***

Biết nói gì trên lớp sáng nay,

Về một lớp người tri thức,

trong kí ức xa xôi,

Chẳng ai nhớ, luyến thương người cũ.

***

Biết nói gì trên lớp sáng nay,

Bởi ánh mắt các em sao mà hồn nhiên đến thế !

Cuộc đời ơi! Xin đừng là dâu bể,

Bẽ bàng chi cũng một khiếp người!

Đồng Hoá tháng 2/2010

Nguyễn Thị Tiểu Phượng

 

 

 

 

 

 

 

“ Gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

THẦY GIÁO MAI XUÂN HƯỜNG

Một đảng viên mẫu mực

 

 

Thầy sinh ra lớn lên trên quê hương Thạch Hoá ( Tuyên Hoá- Quảng Bình) hiếu học và giàu truyền thống cách mạng. Cũng như bao cậu học trò nghèo quê hương Thạch Hoá  khác, rời ghế nhà trường trở thành thầy giáo đứng trên bục giảng  trường làng là cả một khát khao cháy bỏng. Rồi bằng sự nỗ lực cố gắng ước mơ ấy cũng được toại nguyện, sau thời gian đào tạo năm 1977 thầy được đứng trên bục giảng. Mặc dầu cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đi đến thắng lợi, nhưng biên giới phía Bắc, và Tây Nam  lại  nóng lên trước  âm mưu  phá hoại  của kẻ thù.  Năm 1980 thầy  khoác ba lô lên đường nhập ngũ, từ người chiến sỹ với ý thức rèn luyện tôt , ý chí quyết tâm và bản chất thông minh của mình, thầy được giữ chức tiểu đội trưởng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam rồi được cử đi đào tạo tại trường sĩ quan Chính trị, đến 1984 vì lý do sức khoẻ  thầy rời  Quân đội để trở về  thực hiện ước mơ ngày nào của mình.

Trở về với vốn kiến thức được đào tạo từ trước và tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên cộng với bản lĩnh vững vàng, tác phong chững chạc của người lính được tôi luyện trong những năm tháng quân ngũ đã giúp thầy vượt lên những khó khăn, thiếu thốn của nghề giáo trong thời  kỳ bao cấp ở các trường rẻo cao hai huyện miền núi Tuyên Hoá, Minh Hoá của tỉnh Quảng Bình. Nơi nào khó khăn là ở đó có thầy, khi những mái trường đã được cũng cố, thầy ra thầy, trò ra trò thì thầy lại ra đi đến ngững mái trường mới. Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng trước khi thầy về mái trường THCS Đồng Hoá thân yêu đã có 34 năm trong nghề giáo, 25 năm giữ chức hiệu trưởng, 30 năm tuổi Đảng và 06 lần chuyển đến những ngôi trường  khác nhau. Ở đâu thầy cũng phát huy tốt vai trò , chức trách được giao, được cấp uỷ chính quyền địa phương, phòng GD&ĐT đánh giá cao, đồng nghiệp tin yêu và các thế hệ học trò kính trọng. Đặc biệt là từ năm 2006 đến nay, thầy về nhận công tác tại trường THCS Đông Hoá với chức trách Bí thư chi bộ,  hiệu trưởng nhà trường cũng từng ấy năm là nỗ lực, tâm huyết của thầy xây dựng trường trở thành điểm sáng trong hệ thống trường THCS của huyên Tuyên Hóa. Trong công tác thầy luôn nắm vững nhiệm vụ chức trách được giao. Là người trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng sư phạm về việc thực hiện các qui định, qui chế về Giáo dục- Đào tạo, bảo đảm chất lượng hoạt động Giáo dục- Đào tạo và những hoạt động khác của trường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhờ vậy mà trường đã có những  thay đổi hẳn  so với những năm trước đây. Coi kiện toàn, nâng cao trình độ năng lực phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường  là chìa khoá  của việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thầy đã chủ động tham mưu cho cơ quan quản lý giáo dục các cấp  cử đi đào tạo bằng nhiều hình thức, đồng thời chú trọng công tác tự bồi dưỡng khơi dậy niềm say mê, phong trào tự học, tự rèn trong đội ngũ giáo viên nhờ vậy cho đến nay đội ngũ giáo viên nhà trường 100% đạt chuẩn có 41% trên chuẩn theo quy định. Thầy luôn có phương pháp khuyến khích giáo viên áp dụng các tiến bộ khoa học, các phương pháp dạy học tiên tiến vào giảng dạy, đi đôi với việc giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là đạo đức lối sống, xứng đáng mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đồng thời tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp đầu tư  cho việc xây dựng mua sắm cơ sở vật chất nhà trường. Đến nay trường có đầy đủ  phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ, cảnh quan môi trường  phục vụ tốt cho công tác dạy và học, sinh hoạt của nhà trường. Công tác quản lý, sử dụng tài chính luôn được thầy thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của nhà nước, công khai minh bạch, nhờ vậy luôn tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong tập thể. Theo đó  chất lượng giáo dục năm sau luôn cao hơn năm trước tỷ lệ học sinh bỏ học giảm hẳn, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, đáp ứng các tiêu chí xây dựng trương đạt chuẩn quôc gia.  Nhờ có tác phong công tác sâu sát, tỷ mỹ, nói đi đôi với làm, gương mẫu trước tập thể, thưởng phạt công minh và phát huy đươc phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ mọi  lúc  mọi  nơi mà các chủ trương đưa ra đều được cụ thể hoá, đồng bộ  kết quả  đạt được luôn cao. Thầy coi trọng viêc xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ trong chi bộ, mối quan hệ đồng nghiệp, với  cấp uỷ chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường và các em học sinh luôn coi thầy là tấm gương để phấn đấu, học tập và noi theo. Để ghi nhận những đóng góp của thầy  từ năm 2006  đến nay, Chi bộ 6 năm liền được công nhận TSVMTB, các tổ chức quần chúng đạt VMXS, trường đạt danh hiệu đơn vị Văn hoá. Hội đồng sư phạm nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. Riêng thầy  từ năm 2006 đến nay được các cấp tặng 08 Bắng khen, giấy khen các loại. Đặc biệt được ban chỉ đạo CVĐ huyện Tuyên Hoá tặng giấy khen công nhận là điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hơn 4 năm ( 2007- 2010). Những gì mà Đảng viên, thầy giáo hiệu trưởng Mai Xuân Hường làm được thực sự đã trở thành tấm gương sáng đáng để chúng ta học tập và noi theo.

Lương Việt Thắng

(Ban CHQS Tuyên Hoá- Quảng Bình)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỔI NHỚ

(Viết cho một bà mẹ có người con ra trận)

 

Tiễn con qua lối ngõ

Mẹ lặng lẽ dõi theo con từng bước.

Mong con đi vững bước trên dặm trường.

Bình yên con trở về.

Mẹ đợi con ngay sau giờ phút ấy.

Tiếng gọi thiêng liêng!

Tiếng gọi Tổ quốc!

Mẹ sẵn sàng hi sinh.

Ngày tiễn con ra đi.

Mẹ ngóng trông từng phút.

Bao đêm nổi nhớ cứ dày thêm.

Nước mắt lăn dài mẹ giấu sau vai áo.

Cánh cửa lùa trong đêm.

Mẹ cứ ngỡ bước chân con quen thuộc.

Thao thức, trằn trọc giấc ngủ đến không thành.

Nhớ người vợ ngày xưa.

Chờ chồng đến hoá đá.

Trở thành hòn Vọng Phu.

Còn mẹ suốt một đời.

Nhớ con đến mòn mỏi.

Nhưng con ơi! Vì sự bình yên của Tổ quốc.

Mẹ âm thầm như thế để cho con.

Tác giả: Đoàn Thị Lương Hiền

 

 

 

 

Những tháng năm nghề giáo

 

Cơn gió trở mùa

mang hơi lạnh

vào đông.

Con đường

phía trước

rộng dài thêm.

Như

cuộc đời

nhà giáo.

Lặng lẽ

âm thầm

như

con đò

đưa khách.

Đưa khách

sang sông

liệu khách

có quay về?

Tháng mười một

luân chuyển nhịp thời gian.

Khách trở về?

Đâu thể nghĩ suy!

Mà lòng mình tự vấn.

Muốn làm con đò.

Mải miết với thời gian.

Đến một ngày

cập bến đổ.

Bình yên!

 

Đông 10/ 2011

Đoàn Thị Lương Hiền

 

 

 

 

 

 

Nỗi niềm nhà giáo

 

Chấm bài văn, đối thoại với chính mình.

Những dòng chữ chảy dài trang giấy trắng.

Những dòng chữ thì thầm cùng yên lặng.

Chợt hiện về bao khuôn mặt thân yêu.

Bài giảng nào chưa đọng lại nơi em?

Từng con chữ ánh mắt đầy hi vọng.

Giữa biển đời ào ạt cơn sóng vỗ.

Bao học trò yêu mến với môn văn?

Lời giảng nào năm tháng qua nhanh.

Thầm gửi lại bao ân tình nỗi nhớ.

Nghe dào dạt nhịp đời tuôn hối hả.

Phải chăng tiếng lòng tha thiết chút niềm riêng?

 

 

Tác giả

Đoàn Thị Lương Hiền

 

 

 

 

 

 

SÁCH VÀ CÔ

Sách nằm trên giá

Bao tháng vừa qua

Hôm nay đến lớp

Sách vui mỉm cười.

 

Từng trang từng trang

Chít chi những chữ

Dài ơi là dài

Học sao khó nhớ

 

Đến giờ tập đọc

Cô bước vào ngay

Sách nằm trên bàn

Vang vang từng chữ

 

Giọng cô âm áp

Đọc sao dễ ghê!

Em đánh vần mãi

Ê…! A…! Được rồi!

 

Có cô và sách

Em ngày vui hơn

Sách cho em chữ

Cô cho em đời

Vui cùng ước mơ!

 

Nguyễn Thị Nhi-8a- Khóa 2011-2014

 

 

 

 

 

Cảm xúc đi học

Buổi mai thức giấc

Vùng dậy thật nhanh

Đánh răng rửa mặt

Nhanh chân đến trường

Nắng lên sáng mát

Sân trường đông vui

Hoa cùng đua nở

Bướm chin rộn ràng

Tiếng cười lảnh lót

Vui cùng nhảy dây

Tiếng chổi chạy khắp

Sân trường sạch tinh

Lòng vui rộn rã

Buổi sáng mát trong

Giờ học yên bình

Ghi sâu kiến thức.

Hà Thị Lan Anh-8a-Khóa 2010-2014

 


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Hiện nay trang Website của nhà trường đã lập xong đề nghị các đồng chí viết bài gửi ban biên tập nội dung để đăng bài
Ngày 11/3/2013 tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường các môn: toán, Ngữ văn, Địa lý và Sinh học.
Ngày 15 thi nghề cho học sinh khối 8
Ngày 14 thi giải toán qua mạng cấp huyện
Hiện nay đã có hướng dẫn đăng ký mua tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm học 2013 - 2014 đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp 9 và giáo viên bộ môn cho học sinh đăng ký mua, giá mỗi cuốn 30 000đ, thời gian chậm nhất đến ngày 18/4/2013; đề nghị đăng ký trực tiếp với đ/c Tuyêt văn phòng
ngày 24/4/2013 tỉnh kiểm tra trường chuẩn quốc gia, đề nghị các đồng chí được nhà trường phân công phụ trách các chuẩn kiểm tra lại để giải thích trước đoàn, thời gian kiểm tra vào lúc 8 giờ
thời gian dự kiến kiểm tra học kỳ II năm học 2012-2013 từ ngày 6/5 đến ngày 11/5/2013 đề nghị các tổ chuyên môn kiểm tra lại chương trình để tổ chức học bù (các môn do phòng ra đề hết tuần 34, các môn sở ra đề hét tuần 35 của chương trình
Ngày 24/4/2013 trường THCS Đồng Hóa được đoàn kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh tổ chức kiểm tra và công nhận 05 tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia, đây là trường THCS thư 04 trong toàn huyện được công nhận

Kho tài nguyên

  
 Hôm qua: 16 
|
 Hôm nay: 16